Vedtægter

§ 1 Navn og hjemsted:
Foreningens navn: Dansk Gede Union ( DGU )
Foreningens adresse: Formandens adresse

§ 2 Foreningens formål er:
– at samle alle med interesse for gederacer i Danmark
– at varetage det avlspolitiske ansvar i henhold til Fødevareministeriets
regler for anerkendte avlsforeninger for racerene avlsfår og -geder
– at fremme interessen for og kendskabet til gedeavl
– at arbejde for bevarelse af gederacer i Danmark.
– at fastsætte et avlsmål med henblik på forbedring og forædling af racer
– at varetage alle avleres og medlemmers interesser
– at varetage uddannelse af dommere til at bedømme geder i Danmark
– at samarbejde med relevante myndigheder og foreninger
– at samarbejde med foreninger i udlandet
– at påse at der ikke foregår forskelsbehandling blandt foreningens     medlemmer
– at påse at der vedr. stambogsføring ikke foregår forskelsbehandling  blandt  foreningens medlemmer og ikke medlemmer

3 Foreningens virke er:
– at udgive medlemsblad og at informere medlemmerne via DGU’s
hjemmeside og/eller nyhedsbreve om forhold vedrørende gedeavl
samt medlemmernes aktiviteter
– at afholde medlemsmøder
– at udarbejde PR-materiale
– at udarbejde avlsmål, standarder og racebeskrivelser
– at være synlig på flest mulige dyrskuer
– at stille dommere til rådighed på landets dyrskuer
– at tilstile at forvalte høringsret i forhold der vedrører geder og gedeavl
– at bistå avlere med hen blik på krav til avlsdyr til eksport

§ 4 Medlemskab af foreningen:
Alle med interesse for geder – både enkeltpersoner og firmaer – kan optages i foreningen som medlem medmindre man tidligere er
ekskluderet.
Medlemskabet gælder for et år og følger kalenderåret.
Medlemskab ophører :
– ved skriftlig udmeldelse
– ved manglende kontingent indbetaling senest 1 måned efter sidste frist.
– ved generalforsamlingens/bestyrelsens beslutning om eksklusion jf. § 10.

§ 5 Bestyrelsen:
Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Heraf så vidt muligt repræsentanter fra
flere racer.

Et medlem kan bestride en hvilken som helst post i Avlsudvalgenes bestyrelser og samtidig sidde i Hovedbestyrelsen af DGU.

Næstformandsposten og kassererposten kan bestrides af samme person eller foredeles på to personer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastlægger selv sin forretningsorden.

I ulige år vælges et lige antal bestyrelsesmedlemmer og i lige år et ulige antal.

Udenfor bestyrelsen vælges 2 suppleanter og 2 revisorer.

Valg til bestyrelse gælder 2 år. Valg af suppleanter og revisorer gælder 1 år.

Bestyrelsen alene har forhandlingsretten overfor offentlige instanser, men kan udpege en person med erfaring og/eller specialviden til sammen med bestyrelsens repræsentant at varetage opgaven.

Bestyrelsen fører protokol

Der kan evt. ydes bestyrelsesmedlemmer godtgørelse i forbindelse med bestyrelsens mødeaktivitet, dog under hensyntagen til foreningens økonomi.
Medlemmer over 18 år har stemmeret og er valgbare.
Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal i bestyrelsen ønsker det. Der gælder i så fald samme indkaldelsesfrist og annoncering som nævnt i § 8.

Bestyrelsens opgaver og ansvar er:
– at varetage den daglige ledelse af foreningen med ansvar overfor foreningens generalforsamling
– at tilse, at foreningens vedtægter, gældende dansk lov, samt EU´s love og retningslinier bliver overholdt
– at udpege menige medlemmer af foreningen som repræsentanter til tillidshverv og arbejdsgrupper
– at opkræve kontingent
– at disponere over foreningens midler under ansvar overfor foreningens generalforsamling
– at behandle indkomne forslag og henvendelser
– at arbejde efter foreningens formål jf. §§ 2. og 3.
– at afholde bestyrelsesmøde efter behov, dog mindst 2 gange om året
– at orientere om bestyrelsesarbejdet i bladet

§ 6 Avlsudvalgenes opgaver
Til at varetage det racespecifikke arbejde, vælges der til hver race et Avlsudvalg.
Medlemmer af DGU, der avler den pågældende race og har betalt kr. 25 til Avlsudvalget, har stemmeret på årsmødet og vælger i blandt sig medlemmer til Avlsudvalgs-Bestyrelsen (AB).
AB varetager arbejdet i Avlsudvalget mellem årsmøderne.
AB består af mindst 3 og højst 5 personer.
Formanden for AB vælges på Årsmødet ved DGU’s generalforsamling, resten af posterne fordeles på de konstituerende møde.
AB er valgt for 2 år ad gangen.

Avlsudvalgene skal desuden:
– behandle indkomne forslag og henvendelser og iøvrigt arbejde efter foreningens formål og virke, jf. §§ 2. og 3.
– udarbejde avlsmål, karakteristikker, standarder og vlsprogrammer i takt med udvikling og fremgang i de enkelte racers population i
samarbejde med dommergruppen.
– skrive referat af alle møder og sende kopi til DGU’s bestyrelse.

Avlsudvalgene kan evt. hente eksperthjælp udenfor foreningen i samråd med DGU’s bestyrelse.
Der kan evt. ydes avlsudvalgene godtgørelse i forbindelse med mødeaktivitet, dog under hensyntagen til DGU’s økonomi.

Avlsudvalgene har det avlspolitiske ansvar i forhold til opfyldelse af Fødevareministeriets Bek. om racerene avlsfår og –geder under ansvar overfor hovedbestyrelsen.

For Avlsudvalget for Landrace gælder en særlig forpligtelse til at varetage samarbejdet med Det Genbevarende Udvalg med henblik på at bevare en truet husdyrrace. Herunder ligger en forligtelse til at samarbejde med avlere af landracegeder, der ikke er medlem af Dansk Gede Union.

I tilfælde, hvor det ikke er muligt at samle en Avlsudvalgs-Bestyrelse på min. 3 personer, træffes beslutninger vedrørende den pågældende race af kontaktperson/-personer i samarbejde med hovedbestyrelsen.

I tilfælde hvor det end ikke er muligt at finde en kontaktperson for en race træffes beslutninger herom af DGU’s hovedbestyrelse.

§ 7 Medlemmernes rettigheder:
Et medlem har én stemme på generalforsamlingen, dette gælder også firmaer, som repræsenteres af én af dem udpeget, bemyndiget person.

Der kan stemmes ved personligt fremmøde og hvis kontingent er betalt.

Såfremt mindst 1/3 af foreningens medlemmer ønsker det, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med den ønskede dagsorden. Der gælder samme indkaldelsesfrist- og metode som ved ordinær generalforsamling.
Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser herunder gæld.

§ 8 Generalforsamling:
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang om året senest ved udgangen af marts måned og offentliggøres senest 4 uger før på foreningens hjemmeside

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 1 januar. Til ethvert forslag kan der på generalforsamlingen opstilles et ændringsforslag, såfremt forslaget kun ændres i mindre grad.

Generalforsamlingen skal ledes af en valgt dirigent.
Alle afstemninger sker ved simpelt flertal. Hvis bare ét medlem ønsker det, skal afstemning foregå skriftligt.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af mindst 2 stemmetællere, referent og dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Udvalgenes beretninger.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab samt budget og fastsættelse af næste års kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af 2 suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
9. Eventuelt.

Der skrives referat af generalforsamlingen, som underskrives af dirigent og formand efter afslutning.

§ 9 Regnskab og økonomi:
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Kassereren har ansvaret for, at regnskabet er godkendt af revisorerne og forsynet med disses påtegning.
For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

§ 10 Eksklusion:
Eksklusion af et medlem kan som hovedregel kun foretages af generalforsamlingen med 2/3 flertal.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis dettes handlemåde, efter bestyrelsens opfattelse, strider mod foreningens formål og virke.
Ved eksklusion af et medlem, meddeles dette skriftligt og med henvisning til hvori overtrædelsen består.

§ 11 Foreningens ophør:
Ophør af foreningen kan besluttes ved en generalforsamling, hvis et flertal af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer beslutter det. Beslutningen skal bekræftes af en ekstraordinær generalforsamling, som skal afholdes senest en måned efter. Af indkaldelsen skal det klart fremgå, at der stemmes om foreningens opløsning.
På den opløsende generalforsamling bestemmes det, hvilke gederelaterede aktiviteter foreningens aktiver skal gå til.

§ 12 Vedtægter:
Foreningens vedtægter kan kun ændres på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 flertal af de afgivne stemmer.
Meddelelse om vedtægtsændringer skal publiceres overfor medlemmerne umiddelbart efter 1.ste generalforsamlingsbeslutning i førstkommende foreningsblad eller udsendes direkte til medlemmerne.
Enhver ændring/tilføjelse i foreningens vedtægter påtegnes de til enhver tid gældende vedtægter.

* Vedtaget på stiftende generalforsamling den 4 november 2005.*
* Ændringsforslag vedtaget på ordinær generalforsamling den 11. marts 2012 *
*Ændringsforslag vedtaget på ordinær generalforsamling den 9. marts 2014 *
*Ændringsforslag vedtaget på ordinær generalforsamling den 15. marts 2015 og endelig
godkendt 20. marts 2016 *
*Ændringsforslag vedtaget på ordinær generalforsamling den 23. marts 2019 og endelig
godkendt den 7. marts 2020 *